fondsenwerving

Om nieuwe golven van armoede tegemoet te treden en zoveel als mogelijk in te dammen, is Stichting Blessy Foundation bezig fundraising campagnes voor te bereiden, waarmee goederen en vaccins kunnen worden gekocht om eerlijk te distribueren en te doneren waar de nood het hoogst is.

90% / 10%

Bij deze activiteiten wordt er gewerkt met de 90/10 richtlijnen. Hierdoor wordt 90% van de gegenereerde revenuen bestemd voor de gekozen projecten. Alvorens te doneren zal de Stichting verificatie doen plegen naar het/de bestemde doel(en) of charitatief initiatie(f)ven om te kunnen monitoren en waarborgen dat de giften goed worden besteed. Elk project heeft zijn/haar fondsenwervende campagne.

Middels het doen auditen van de verslagen zal de Stichting monitoren of aan de gemaakte afspraken en voorwaarden is voldaan. Op basis van een jaarprogramma en een begroting is een planning- en controlecyclus opgezet. Input voor het jaarprogramma is het strategisch beleid en de in kaart gebrachte risico’s die aan de strategische doelstellingen gekoppeld zijn. Ook is daarbij aandacht voor een financieel-meerjarenperspectief. Elementen budgetplanning en- beheer per activiteit, financiële status en risicobeheersing krijgen daarbij de vereiste aandacht.

Voor het realiseren van onze doelen zal Stichting Blessy Foundation zich inzetten om financiën te werven via diverse methoden en kanalen met name door middel van:

  • Sponsoren, via ondernemers, grote- midden en kleine segment bedrijven, en vermogende particulieren;
  • Donaties, door het organiseren van benefit evenementen fysiek en online via Zoom, Teams of andere platvormen;
  • Giften, via klanten en andere filantropische instellingen;
  • Bekendheid via social media zowel zakelijk als privé;
  • Digitaal via een donatie-mogelijkheid voor onze projecten op de website;
  • Fondsenwervende activiteiten, met een gezondheid/sport thema denk aan sportwedstrijden;
  • Het opbouwen van netwerken.

Het beleid van de stichting wordt vormgegeven door het bestuur van de stichting. De bestuur krijgt geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden. Stichting Blessy Foundation heeft geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen.